Đức Nghĩa truyền thống đấu tranh cách mạng

Đức Nghĩa truyền thống đấu tranh cách mạng. – Bình Thuận : Ban thường vụ Đảng ủy phường Đức Nghĩa, 1997. – 143tr. ; 19cm
Tóm tắt: Giới thiệu những nét cơ bản về quê hương, con người và những truyền thống đấu tranh cách mạng đầy thử thách gian lao, anh dũng và vẻ vang của cán bộ, đảng viên và nhân dân Đức Nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến chống đế quốc xâm lược.
Ký hiệu xếp giá: ĐC.93
Kho Địa Chí: DC.000421, DC.000422
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 6