Chiến đấu oanh liệt thắng lợi vẻ vang

Chiến đấu oanh liệt thắng lợi thắng lợi vẻ vang : Những trận đánh điển hình trên chiến trường Bình Thuận. – Bình Thuận : Đảng ủy bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Thuận, 2000. – 411tr. ; 21cm
Tóm tắt: Tập sách gồm 120 trận đánh được chọn lọc từ trên 2.000 trận đánh lớn, nhỏ trên chiến trường Bình Thuận trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh nhà. Đây là trận đánh có tính chất điển hình, bằng phương pháp viết rút gọn lại, mang tính khái quát cao.
Ký hiệu xếp giá: ĐC.27, ĐC.92
Kho Địa Chí: DC.000435
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 18