Thông Báo Mở Cửa Phục Vụ Thư viện

Thông Báo

            Thư viện tỉnh Bình Thuận thông báo.
            Ngày 17/01/2022 Thư viện sẽ mở cửa phục vụ trở lại.
            Khi đến Thư viện đề nghị người đọc thực hiện tốt quy tắc 5K phòng chống dịch COVID-19.
Trân trọng thông báo!

Views: 31