Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến năng suất lao động và trình độ công nghệ của Việt Nam

Đầu tư trực tiếp nước ngoài là sự di chuyển vốn quốc tế dưới hình thức vốn sản xuất thông qua việc nhà đầu tư ở một nước đưa vốn vào một nước khác để đầu tư, đồng thời trực tiếp tham gia quản lý, điều hành, tổ chức sản xuất, tận dụng ưu thế về vốn, trình độ công nghệ, kinh nghiệm quản lý,… nhằm mục đích thu lợi nhuận. Trong những năm qua, đầu tư trực tiếp nước ngoài đã trỏ thành một trong những nguồn vốn bên ngoài cực kỳ quan trọng đối vói nhiều quốc gia trên thế giới, nhất là tại các nước đang phát triển, các nước nghèo…

 

Khái quát những cơ sở lý luận và thực tiễn của đầu tư trực tiếp nước ngoài; thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam trong những năm qua; tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến năng suất lao động và trình độ công nghệ của Việt Nam…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Hits: 1