Nghiên cứu phương pháp xây dựng chính sách giáo dục

Nghiên cứu phương pháp xây dựng chính sách giáo dục
Đề tài bao gồm một số vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng chính sách giáo dục ở Việt Nam; quy trình xây dựng và thực hiện chính sách giáo dục; một số phương pháp kỹ thuật áp dụng trong quá trình làm chính sách giáo dục; những kết luận và kiến nghị. 
Ngoài ra, đề tài là tài liệu nghiên cứu phục vụ các cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ làm chính sách, cán bộ nghiên cứu ở các cấp. Đồng thời sản phẩm đề tài cũng có thể làm tài liệu tham khảo cho các khoá đào tạo về quản lý giáo dục…Bấm vào   >> Xem toàn văn >>

Tác giả bài viết: ntntuyet

Visits: 91