Làng khoa bảng và danh nhân làng khoa bảng Việt Nam

Suốt chiều dài lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam, giáo dục và khoa cử Nho học giữ một vị trí vô cùng quan trọng trong việc đào tạo nhân cách, rèn giũa tài năng cho biết bao con người, bao vị quan lại, trong đó, nhiều người về sau trở thành nhân tài, đem hết tài năng, trí tuệ phụng sự triều chính và đốt nước; nhiều người trở thành niềm tự hào của gia đình, trở thành “biểu tượng” của làng xã…
Giới thiệu sơ lược 20 làng khoa bảng ở Việt Nam (theo tiêu chí 10 người trở lên đỗ đại khoa – từ Phó bảng trở lên) và giới thiệu một số danh nhân tiêu biểu của làng…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >> 

Tác giả bài viết: ntntuyet

Hits: 114