Hỏi – Đáp về luật việc làm

Luật việc làm đã quy định đầy đủ, điều chỉnh toàn diện các quan hệ về việc làm và thị trường lao động được xây dựng trên cơ sở cụ thể hóa những quy định của Hiến pháp, thể chế hóa quan điểm, chủ trương, đường lối xây dựng đất nước của Đảng; kế thừa và phát triển các quy định pháp luật phù hợp đã đi vào cuộc sống; bổ sung các quy định mới phù hợp với thực tiễn, đồng thời tham khảo và tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới, các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã phê chuẩn hoặc tham gia. Quyển sách “Hỏi – Đáp về luật việc làm” sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích đối với người lao động, người sử dụng lao động và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc làm cũng như cho tất cả những ai quan tâm tới lĩnh vực này…

Nội dung cuốn sách gồm 101 câu hỏi và trả lời về các nhóm vấn đề lớn như: Chính sách hỗ trợ tạo việc làm; thông tin thị trường lao động; đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; tổ chức, hoạt động dịch vụ việc làm; bảo hiểm thất nghiệp và quản lý nhà nước về việc làm…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Hits: 45