Hỏi – đáp Bộ luật Lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Bộ luật Lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định rõ quyền và nghĩa vụ của người lao động, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động, tạo điều kiện cho mối quan hệ lao động được hài hòa, có hiệu quả, phát huy được trí sáng tạo của người lao động và nâng cao trách nhiệm quản lý lao động đối với người sử dụng lao động, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh…

Khái quát về những quy định chung đối với việc làm, học nghề, hợp đồng lao động, thỏa ước lao động, tiền lương, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi; kỹ luật lao động và trách nhiệm vật chất; an toàn lao động và vệ sinh lao động…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Views: 23