Giới thiệu thị trường hội đồng hợp tác vùng vịnh

Giới thiệu tổng quan thị trường Hội đồng hợp tác vùng Vịnh. Quan hệ kinh tế thương mại giữa Việt Nam và các nước thành viên Hội đồng hợp tác vùng Vịnh. Cung cấp một số thông tin về thị trường này như văn hóa, quy định, luật lệ…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Hits: 15