Quê hương và gia thế chủ tịch Hồ Chí Minh

Sách m?i
Giới thiệu về quê hương và cuộc đời, gia thế của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về thân phụ Nguyễn Sinh Sắc (1863 – 1929), thân mẫu Hoàng Thị Loan (1868 – 1901), về cô Nguyễn Thị Thanh (1884 – 1954) và cậu Nguyễn Sinh Khiêm (1888 – 1950)

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029263

Kho mượn: MVV.041632; MVV.041633

 

Views: 16