Mô hình thí nghiệm trong nông nghiệp

Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp đã và đang trở thành một động lực vô cùng quan trọng, thúc đẩy lực lượng sản xuất nông nghiệp ngày một phát triển mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả cây trồng và vật nuôi. Nhờ có khoa học kỹ thuật Nông nghiệp nên năng suất ngành nông nghiệp tăng nhanh, chất lượng nông sản ngày một tốt hơn, hiệu quả kinh tế ngành nông nghiệp được tăng lên rõ rệt…
Mô hình thí nghiệm trong nông nghiệp

Quyển sách “Mô hình thí nghiệm trong nông nghiệp” gồm những nội dung về các mô hình thí nghiệm chỉ có một yếu tố; các mô hình thí nghiệm có 2 yếu tố; các mô hình thí nghiệm có từ 3 yếu tố trở lên; các phương pháp phân tích phương sai cho từng mô hình thí nghiệm riêng biệt…

Bấm vào  >> Xem toàn văn >> 

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 17