Lịch sử Đảng bộ huyện Hàm Thuận Bắc (1975 – 2005)

Lịch sử Đảng bộ huyện Hàm Thuận Bắc (1975 – 2005) / Nguyễn Văn Bốn biên soạn…[và những người khác]. – Bình Thuận : Công ty Cổ phần In và Bao bì Bình Thuận, 2015. – 320tr. ; 19cm

Tóm tắt: Khái quát quá trình Đảng bộ huyện Hàm Thuận lãnh đạo xây dựng quê hương theo con đường xã hội chủ nghĩa (1975 – 1985). Khắc phục hậu quả chiến tranh, phát triển sản xuất, đẩy mạnh công cuộc xây dựng quê hương theo đường lối của Đảng (1986 – 2005) và 30 năm xây dựng và phát triển (1975 – 2005).

Kho Địa Chí: DC.000889, DC.000890, DC.000924, DC.001011, DC.001012, DC.001013

Visits: 81