Những chặng đánh tiêu biểu trên đất Bắc Bình (1945-1975)

Những chặng đánh tiêu biểu trên đất Bắc Bình (1945-1975). – Thuận Hải : Ban tuyên giáo ban chỉ huy quân sự huyện Bắc Bình, 1991. – 156tr. ; 24cm

Kho Địa Chí: DC.000109, DC.000110

 

Views: 24