Hỏi – đáp chính sách, pháp luật về phòng, chống dịch bệnh động vật

Sách m?i

Giới thiệu một số kiến thức chung về phòng, chống dịch bệnh động vật; một số cơ chế, chính sách của nhà nước hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật và khắc phục thiệt hại do dịch bệnh; các quy định pháp luật về phòng, chống dịch bệnh động vật; biện pháp phòng, chống một số dịch bệnh động vật theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.028446

Kho mượn: MVV.040404; MVV.040405; MVV.040457

 

Visits: 5