Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành

🌿🌿Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành: Giới thiệu nội dung Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019, 2022 với những quy định chung và quy định cụ thể về quyền tác giả và quyền liên quan, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cùng các điều khoản thi hành.

📚MÔ TẢ:

ISBD: Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành – Sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019, 2022. – Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2023. – 219tr. ; 21cm

ISBN: 9786045581841

Số phân loại: 346.597048

Chủ đề: Luật Sở hữu trí tuệ; Văn bản pháp luật

Thông tin xếp giá: Sách tỉnh

📚Ký hiệu:

📒Kho đọc: DVV.029994

📒Kho mượn: MVV.043064; MVV.043065

🌻🌻Mời các bạn đến Thư viện tỉnh Bình Thuận để đọc sách hoặc mượn về nhé🌻🌻

Views: 8