Luật doanh nghiệp

🌿🌿Luật doanh nghiệp: Gồm những quy định chung; Thành lập doanh nghiệp; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Doanh nghiệp nhà nước; Công ty cổ phần; Công ty hợp danh; Doanh nghiệp tư nhân;…

📚MÔ TẢ:

ISBD: Luật doanh nghiệp : Hiện hành. Sửa đổi bổ sung năm 2022. – Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2023. – 239tr. ; 21cm

ISBN: 9786045581872

Số phân loại: 346.59707

Chủ đề: Luật doanh nghiệp; Văn bản pháp luật

Thông tin xếp giá: Sách tỉnh

📚Ký hiệu:

📒Kho đọc: DVV.029963

📒Kho mượn: MVV.043002; MVV.043003

🌻🌻Mời các bạn đến Thư viện tỉnh Bình Thuận để đọc sách hoặc mượn về nhé🌻🌻

Views: 10