Hệ giá trị văn hóa Việt Nam

🌿🌿Hệ giá trị văn hóa Việt Nam: Tổng quan tình hình nghiên cứu và một số vấn đề lý luận về giá trị văn hóa. Nghiên cứu những giá trị văn hóa của Việt Nam trong việc thích ứng và khai thác tài nguyên, thủ công nghiệp truyền thống, đạo đức kinh doanh, văn học nghệ thuật, giáo dục và đào tạo, hội nhập văn hóa và phát triển.

📚MÔ TẢ:

ISBD: Hệ giá trị văn hóa Việt Nam trong đổi mới, hội nhập: Nghiên cứu, tiểu luận / Ngô Đức Thịnh… [và những người khác]. – Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2014. – 383tr. ; 21cm

ISBN: 9786043407037

Số phân loại: 306.09597

Chủ đề: Giá trị văn hóa; Văn hóa Việt Nam

Thông tin xếp giá: Sách tỉnh

📚Ký hiệu:

📒Kho đọc: DVV.029928

📒Kho mượn: MVV.042932; MVV.042933

🌻🌻Mời các bạn đến Thư viện tỉnh Bình Thuận để đọc sách hoặc mượn về nhé🌻🌻

Views: 12