Văn hóa gia đình trong xã hội đương đại

Sách m?i
Tập hợp những bài viết làm rõ vấn đề cơ sở lý luận, các quan điểm học thuật về văn hóa gia đình và xây dựng văn hóa gia đình; đánh giá thực trạng biến đổi văn hóa gia đình ở nước ta trước tác động của kinh tế thị trường, nguyên nhân sự biến đổi và đề xuất giải pháp nhằm xây dựng văn hóa gia đình trong xã hội Việt Nam đương đại.

Số đăng ký cá biệt:

Kho đọc: DVV.028325

Kho mượn: MVV.040252; MVV.040253

Sách đang có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

 

Hits: 98