Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11

Nội dung chủ yếu trong Thông tin chuyên đề:

NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 09/11

  • Tìm hiểu về ngày Pháp luật Việt Nam
  • Mục đích và ý nghĩa ngày Pháp luật Việt Nam 9-11
  • Hệ quan điểm chỉ đạo trong văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
  • Tăng cường giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật cho đoàn viên, thanh niên trong quân đội hiện nay
  • Thượng tôn pháp luật là trách nhiệm của mọi người trong xã hội
  • Tôn trọng và chấp hành pháp luật là nét đẹp văn hóa của mỗi người dân
  • Nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong xã hội tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật
  • Một số hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên hiệu quả ở Trung Quốc
  • Chủ động tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên để góp phần xây dựng Đảng về đạo đức
  • Phòng, chống đại dịch COVID-19: Trách nhiệm của nhà nước, bổn phận của công dân

————————————————–

Hits: 107