Phát triển thị trường bán lẻ hàng tiêu dùng ở nông thôn Việt Nam

Phát triển nông nghiệp, nâng cao mức sống cho nông dân và xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế – xã hội ở nước ta. Chính vì vậy, phát triển thị trường bán lẻ hàng tiêu dùng nông thôn là một trong những mục tiêu chiến lược nhằm thực hiện thành công đề án Phát triển thương mại nông thôn, đưa nền kinh tế nước ta phát triển bền vững, thu hẹp dần khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, đảm bảo cân đối thị trường nội địa, tạo điều kiện nâng cao chất lượng sống của người dân vùng nông thôn.

 

Sách cung cấp những thông tin hữu ích cho bạn đọc, đặc biệt là các nhà quản lí, các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng nội địa có những đánh giá toàn diện và đầy đủ về thị trường nông thôn để có một chiến lược phát triển thương mại nông thôn phù hợp như: Khái niệm, vai trò và các mối quan hệ của thị trƣờng bán lẻ hàng tiêu dùng ở nông thôn; Phát triển thị trƣờng bán lẻ ở nông thôn trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hội nhập kinh tế quốc tế và kinh nghiệm của Trung Quốc; Thực trạng phát triển thị trường bán lẻ hàng hóa tiêu dùng ở nông thôn Việt Nam giai đoạn 2001 – 2012…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Views: 19