Chuyển đổi số về đo lường trong hạ tầng chất lượng Quốc gia

Sách m?i
Gồm hạ tầng chất lượng Quốc gia; Chỉ số hạ tầng chất lượng toàn cầu; Tầm quan trọng của chuyển đổi số trong đo lường; Mục tiêu cốt lõi của quá trình chuyển đổi số trong đo lường; Một số sáng kiến triển khai về chuyển đổi số trong đo lường.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVL.016616

Kho mượn: MVL.020058; MVL.020059

 

Views: 10