Hóa học cấu tạo chất

Sách m?i

Cung cấp những kiến thức cơ sở lý thuyết, phần bài tập trắc nghiệm và bài tập tự luận về cấu tạo nguyên tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, liên kết hoá học, cấu tạo phân tử và trạng thái tập hợp vật chất

Ký hiệu:

Kho đọc: DVL.016617

Kho mượn: MVL.020060; MVL.020061

 

Views: 11