Mật mã ung thư

Sách m?i
Cung cấp những kiến thức cơ bản về ung thư; Ung thư được hiểu là một bệnh di truyền; Sự biến đổi; Sự tiến trình; Dịch căn và những tác động đến phương pháp điều trị.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029165

Kho mượn: MVV.041439; MVV.041440

 

Visits: 18