Giáo trình vật liệu y sinh

Sách m?i
Gồm một số kiến thức cơ bản trong lĩnh vực vật liệu y sinh; Tế bào và các chức năng sinh học; Sự tổn thương tế bào; Mô và chất nền ngoại bào; Các vật liệu ứng dụng trong lĩnh vực y sinh; Vật liệu y sinh ứng dụng trong kỹ thuật; Thử nghiệm sinh học trên vật liệu y sinh.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVL.016618

Kho mượn: MVL.020062; MVL.020063

 

Hits: 38