Luật trí não

Sách m?i
Luật trí não: Đưa ra những ý tưởng để khai thác và phát huy triệt để sức mạnh của trí não trong đời sống hàng ngày thông qua 12 quy luật hoạt động của trí não gồm: Luyện tập; Tồn tại; Thiết lập hệ thống thần kinh kết nối; Sự chăm chú; Trí nhớ ngắn hạn; Trí nhớ dài hạn; Giấc ngủ; Sự căng thẳng; Kết hợp các giác quan; Thị giác; Giới tính; Khám phá.

Kí hiệu:

Kho đọc: DVV.029449

Kho mượn: MVV.042000; MVV.042001

 

Views: 0