Chiến lược đầu tư chứng khoán

Sách m?i
Chiến lược đầu tư chứng khoán: Viết về nhận thức của thị trường và niềm tin của nhà đầu tư: những nhân tố làm biến động cổ phiếu; Quy trình đầu tư; Tổng quan về các phong cách đầu tư; Chiến lược đầu tư tăng trưởng; Sử dụng giá trị vốn hóa thị trường như một chiến lược đầu tư;…

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029321

Kho mượn: MVV.041749; MVV.041750

 

Views: 2