Hồ Chí Minh – Những bài viết và những cuộc tranh đấu

Sách m?i
Khái quát toàn bộ hành trình sự nghiệp cách mạng của chủ tịch Hồ Chí Minh, theo trình tự thời gian kể từ khi Người đặt chân đến nước Pháp (năm 1911) cho đến khi Người đi xa (02/9/1969); trên cơ sở tổng hợp những bài viết của chính Bác và những tư liệu được lưu trữ tại cơ quan lưu trữ của Pháp

Ký hiệu:

Kho đọc: DVL.016172

Kho mượn: MVL.019506; MVL.019507

 

Hits: 16