10 điều khác biệt nhất giữa kẻ làm chủ và người làm thuê

10 điều khác biệt nhất giữa kẻ làm chủ và người làm thuê: Chia sẻ 10 điều khác biệt nhất giữa kẻ giàu và người nghèo: Kẻ làm chủ tự học nhiều hơn tiêu khiển, người làm thuê tiêu khiển nhiều hơn tự học; Kẻ làm chủ nhận trách nhiệm khi thất bại, người làm thuê xem thất bại là tệ hại; Kẻ làm chủ biết rộng, người làm thuê hiểu sâu; Kẻ làm chủ khen và sửa sai, người làm thuê không khen, và cố tránh việc sửa sai…

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029461

Kho mượn: MVV.042024; MVV.042025

 

Views: 0