Quân vương

Quân vương: Viết về các công quốc cha truyền con nối; Các công quốc hỗn hợp; Phương thức cai trị những thị quốc hay công quốc đã từng có luật pháp trước khi bị thôn tính; Các vương quốc giành được nhờ binh lực của người khác hoặc nhờ vận may;…

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029448

Kho mượn: MVV.041998; MVV.041999

 

Views: 0