Tư duy nghịch đảo

Tư duy nghịch đảo: Dạy bạn bứt phá tư duy và trở thành thiểu số làm chủ vận mệnh của mình. Từ bỏ tư duy định kiến, thoát khỏi tư duy rập khuôn, tinh giản và tìm kiếm tư duy khác biệt, phá cách. Trong “thời đại đấu trí cân não” này, phương thức tư duy còn quan trọng hơn IQ và trình độ học vấn.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029720

Kho mượn: MVV.042542; MVV.042543

 

Visits: 30