Truyền thống cách mạng xã Tân Thiện (1930 – 2010)

Truyền thống cách mạng xã Tân Thiện (1930 – 2010). – Bình Thuận : Đảng bộ Thị xã Lagi, 2013. – 216tr. ; 21cm
Tóm tắt: Sách gồm 4 chương: Khái quát về vùng đất và con người Tân Thiện và phong trào yêu nước dưới sự lãnh đạo của Đảng (1930 – 1945); Tân Thiện trong cách mạng tháng tám và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954); Tân Thiện trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 – 1975),…
Ký hiệu xếp giá: 959.759
Kho Địa Chí: DC.001022, DC.001023
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Tác giả bài viết: ntntuyet

Visits: 9