Tình huống pháp luật về trình tự, thủ tục hành chính trong việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất và cấp giấy chứng nhận

Khái quát về trình tự, thủ tục hành chính trong việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất; trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Views: 17