Thư viện tỉnh với chương trình chuyển đổi số

         Ngày nay, cùng với sự phát triển của Cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (được gọi là công nghiệp 4.0) việc ứng dụng công nghệ thông tin trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội ngày càng được chú trọng, nó đã tác động đến mọi ngành nghề, lĩnh vực trong đó có thư viện. 

Chính vì vậy, vấn đề đặt ra là để Thư viện triển khai có hiệu quả mô hình hoạt động thư viện gắn với công cuộc chuyển đổi số theo Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 11/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số ngành Thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Kế hoạch số 2267/KH-UBND ngày 23/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai “Chương trình chuyển đổi số ngành Thư viện tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” đòi hỏi thư viện phải có chiến lược lâu dài, nó tác động lên toàn bộ các bộ phận, quy trình của thư viện. Dựa trên các dữ liệu và quy trình được số hóa, chuyển đổi số làm thay đổi toàn bộ mô hình hoạt động của thư viện. Vì vậy, thư viện phải không ngừng đổi mới, tạo ra những giá trị mới cho người sử dụng thông qua chuyển đổi số và từng bước tiến đến điện tử hóa thư viện nhất là công nghệ số, nâng cao năng lực hoạt động của thư viện và hình thành mạng lưới thư viện hiện đại đáp ứng nhu cầu của người sử dụng thư viện mọi lúc, mọi nơi, từ đó cung ứng sản phẩm và dịch vụ thư viện trên nền tảng số.

Để thực hiện chương trình chuyển đổi số ngành Thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Thư viện tỉnh đã tham mưu dự thảo Đề án: “Xây dựng thư viện điện tử hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh” để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lấy ý kiến các sở, ban, ngành, có liên quan trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt.

Với mục tiêu và nhiệm vụ đã đặt ra trong đề án cần phải có cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị số, hạ tầng số, nền tảng số kết nối đồng bộ, liên thông đảm bảo an toàn, an ninh mạng, chia sẻ cơ sở dữ liệu, trao đổi tài nguyên thông tin số giữa các loại hình thư viện trong tỉnh và trong cả nước, cung cấp các dịch vụ trực tuyến… Ngoài ra, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để việc chuyển đổi số mang lại hiệu quả thiết thực thì cần tổ chức đào tào, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của cán bộ làm công tác thư viện trong sử dụng và vận hành các trang thiết bị công nghệ số.

Tra cứu tài liệu trực tuyến

Đăng ký thẻ bạn đọc trực tuyến

Chuyển đổi số trong ngành thư viện là một nhiệm vụ cấp thiết nhằm cải thiện quy trình, giảm thiểu thời gian, công sức làm việc và đặc biệt là mang lại sự tiện lợi và nhiều dịch vụ tiện ích cho người dùng trong việc tìm kiếm và khai thác tài nguyên thông tin. Đây là cơ sở tạo đột phá trong lĩnh vực thư viện cũng như công tác phục vụ độc giả, sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành sẽ tạo bước tiến quan trọng để hình thành mạng lưới thư viện hiện đại, tạo đột phá cho công tác phục vụ bạn đọc trong thời kỳ bùng nổ cuộc cách mạng 4.0, thu hút đông đảo người dân quan tâm, sử dụng dịch vụ thư viện, góp phần nâng cao dân trí, xây dựng xã hội học tập. Đây là yếu tố then chốt quan trọng trong sự nghiệp phát triển văn hóa, giáo dục của tỉnh, cũng như quyết định thành công trong triển khai chương trình chuyển đổi số mà Chính phủ và UBND tỉnh đã đặt ra./.

Trần Quang Thịnh – Thư viện tỉnh

Views: 29