Nhạy cảm

Nhạy cảm: Giúp bạn hiểu được những đặc điểm, ưu thế của người nhạy cảm, gốc rễ và bản chất của sự nhạy cảm, đồng thời chỉ ra những sai lầm trong nhận thức về tính nhạy cảm cũng như cách thoát khỏi những rắc rối do tính nhạy cảm gây ra, và hướng dẫn mọi người sử dụng hợp lí thiên tính nhạy cảm để có được một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029666

Kho mượn: MVV.042434; MVV.042435

 

Views: 0