Nguyên lý quản trị chuỗi cung ứng

Sách m?i
Nguyên lý quản trị chuỗi cung ứng: Gồm 10 chương: Những khái niệm cơ bản về quản lý chuỗi cung ứng; Các hoạt động trong chuỗi cung ứng: lên kế hoạch và tìm nguồn, thực hiện và phân phối; Sử dụng công nghệ thông tin; Những chuẩn đo lường để đánh giá hiệu quả chuỗi cung ứng; Sự phối hợp trong chuỗi cung ứng; Sự đổi mới của chuỗi cung ứng nhằm đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thời gian thực; Xác định cơ hội chuỗi cung ứng; Tạo dựng chuỗi cung ứng hướng đến lợi thế cạnh tranh; Triển vọng của chuỗi cung ứng thời gian thực.

Kí hiệu:

Kho đọc: DVV.029424

Kho mượn: MVV.041950; MVV.041951

 

Visits: 9