Nghiên cứu, đánh giá tài nguyên nước và đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường nước vùng khô hạn Ninh Thuận – Bình Thuận

Tổng quan các nghiên cứu tài nguyên nước vùng khô hạn, phân tích các yếu tố tự nhiên ảnh hưởng tới tài nguyên nước vùng khô hạn Ninh Thuận – Bình Thuận, tài nguyên nước vùng khô hạn Ninh Thuận

Dạng tài liệu: Luận Án Tốt Nghiệp
Tác giả: Vũ Thị Thu Lan, PGS. TSKH. Nguyễn Văn Cư, TS. Nguyễn Lập Dân
Nhan đề: Nghiên cứu, đánh giá tài nguyên nước và đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên,
bảo vệ môi trường nước vùng khô hạn Ninh Thuận – Bình Thuận
Nguồn trích: Luận Án
Số/Tập:
Trang: 159tr.
Năm xuất bản: 2005
ISSN:
Tóm tắt: Tổng quan các nghiên cứu tài nguyên nước vùng khô hạn, phân tích các yếu tố tự nhiên
ảnh hưởng tới tài nguyên nước vùng khô hạn Ninh Thuận – Bình Thuận, tài nguyên nước
vùng khô hạn Ninh Thuận – Bình Thuận.
Từ khóa: Luận án tiến sĩ; Địa lý; Thủy văn; Tài nguyên; Nước; Ninh Thuận; Bình Thuận

>>XEM CHI TIẾT<<

 

Views: 4