Một số văn bản về công tác Đảng và quy định, hướng dẫn thi hành

Sách m?i
Giới thiệu một số văn bản trọng tâm về công tác Đảng bao gồm: Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, những điều Đảng viên không được làm…

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029203

Kho mượn: MVV.041512; MVV.041513

Sách mới; Thư viện tỉnh Bình Thuận

 

Views: 3