Lịch sử công tác Đảng công tác chính trị lực lượng vũ trang tỉnh Bình Thuận (1945 – 2000)

Lịch sử công tác Đảng công tác chính trị lực lượng vũ trang tỉnh Bình Thuận (1945 – 2000). – Hà nội : Chính trị Quốc gia, 2009. – 255tr.

Tóm tắt: Ghi lại những hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị và quá trình hình thành, phát triển lực lượng vũ trang tỉnh Bình Thuận trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc. Một số bài học kinh nghiệm về xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh trong giai đoạn mới.

 

Visits: 19