Làng nghề truyền thống trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Trong lịch sử lâu dài, trong hiện tại cũng như trong tương lai, các làng nghề truyền thống có vai trò rất quan trọng đối với đời sống kinh tế của nông thôn. Nó có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế – xã hội ở nông thôn theo định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay…

Làng nghề truyền thống trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Nghiên cứu vấn đề lý luận cơ bản của làng nghề truyền thống, phân tích và đánh giá thực trạng cũng như xu hướng vận động của làng nghề truyền thống ở nông thôn nước ta, trên cơ sở đó đề xuất quan điểm định hướng và các giải pháp phát triển làng nghề truyền thống ở nông thôn nhằm đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đến năm 2010
Bấm vào  >> Xem toàn văn >> 

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 161