Khoa học về biển và kinh tế miền biển

Ngày 2-8-1977, Hội nghị về biển lần thứ nhất của nước ta đã họp tại Nha Trang. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, khi đó là ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, đã tới dự và nói chuyện với Hội nghị.Trong bài nói chuyện, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã phân tích tiềm năng to lớn và vị trí rất quan trọng của biển nước ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của Đảng, Đại tướng đã nêu rõ phương huớng xây dựng và phát triển kinh tế miền biển; phương huớng và mục tiêu nghiên cứu của các ngành khoa học – kỹ thuật về biển ở nuớc ta…

Bài phát biểu của đồng chí Võ Nguyên Giáp tại Hội nghị về biển lần thứ nhất: vai trò của biển đối với sự phát triển của đất nước, mục tiêu nghiên cứu của các ngành khoa học kỹ thuật về biển ở Việt Nam. Phương hướng xây dựng và phát triển kinh tế miền biển.
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Visits: 32