Hỏi – Đáp pháp luật về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của luật đất đai năm 2013

Luật đất đai năm 2013 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 29-11-2013 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01-7-2014 để thay thế Luật đất đai năm 2003 sửa đổi, bổ sung năm 2008, 2009, 2010 đã hết hiệu lực và một số quy định có liên quan trong pháp luật khác. Để triển khai Luật đất đai có hiệu quả, vừa qua, Chính phủ đã ban hành nhiều nghị định hưóng dẫn Luật này trên nhiều lĩnh vực cụ thể được giao trong đó có Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước…

Gồm các câu hỏi – đáp về quy định chung, thủ tục hành chính và một số vấn đề chuyển tiếp khi chuyển sang thu tiền thuê đất, thuê mặt nước theo luật đất đai 2013.
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Hits: 31