Hỏi – Đáp một số vấn đề về các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính trong Bộ luật hình sự hiện hành

Quản lý hành chính là bộ phận quan trọng trong quản lý xã hội của Nhà nước. Việc xử lý vê mặt hình sự các hành vi xâm phạm trật tự quản lý hành chính là cần thiết để góp phần ổn định trật tự, kỷ cương xã hội…
Quyển sách “Hỏi – Đáp một số vấn đề về các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính trong Bộ luật hình sự hiện hành” được biên soạn trên cơ sở áp dụng các quy định của Bộ luật hình sự hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành, góp phần giải đáp những vấn đề về tội phạm xâm phạm trật tự quản lý hành chính, hình phạt áp dụng đôi với người phạm những tội đó…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Views: 110