Đề kiểm tra nhanh Tiếng Anh cho học sinh lớp 5

Đề kiểm tra nhanh Tiếng Anh cho học sinh lớp 5: Gồm các bài kiểm tra đơn, bài kiểm tra tổng hợp và bài kiểm tra cuối kì về từ vựng, kĩ năng nghe, đọc, viết và nói.

Ký hiệu:

Kho thiếu nhi: TN.006219; TN.006220; TN.006221

 

Visits: 16