Đánh thức bản ngã nghệ sĩ

Sách m?i
Đánh thức bản ngã nghệ sĩ: Đưa ra các gợi ý, nguyên tắc và bí quyết được đúc kết từ kinh nghiệm thực tế mang đến những cách tiếp cận mới kết nối con người với khả năng sáng tạo nội tại của chính họ, bằng những luận cứ đầy tính thuyết phục về bản chất của sự “cạn kiệt ý tưởng sáng tạo” và khơi dạy bản ngã bên trong người nghệ sĩ: Phục hồi cảm giác về sự an toàn, phục hồi ý thức về danh tính cá nhân, ý thức về tài năng, phục hồi cảm giác về tính toàn vẹn…

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029324

Kho mượn: MVV.041755; MVV.041756

 

Views: 0