Cội nguồn và bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam

Bạn đang cầm trong tay một cuốn sách nhỏ mà nội dung của nó rất gần gũi với mọi người. Cuốn “Cội nguồn và bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam” không phải là cuốn truyện, chẳng phải là một chuyên đề khảo cứu, nhưng nó mang cái tầm xã hội rộng lớn : Nhìn lại nguồn gốc và lịch sử dân tộc Việt Nam. Cuốn sách không phải là một tác phẩm trữ tình, nhưng nó chứa đựng chất thơ của tình cảm con cháu Lạc Hồng hướng về cội nguồn dân tộc, hướng về Tổ tiên. Cuốn sách không phải là một công trình luận thuyết, nhưng những câu chuyện về đời Hùng Vương có chiều sâu về triết lý đạo đức xã hội sâu xa…

Sơ lược về nguồn gốc và lịch sử dân tộc Việt Nam. Giới thiệu các truyền thuyết, huyền thoại Hùng Vương và những truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc, cội nguồn dân tộc Việt Nam trong quá trình phát triển…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Views: 88