Boglehead hướng dẫn cách đầu tư

Sách m?i
Trình bày những điểm cơ bản để đầu tư thành công như: Lựa chọn lối sống tài chính vững chắc, bắt đầu sớm và đầu tư thường xuyên, bạn cần tiết kiệm bao nhiêu, phân bổ tài sản nề tảng cốt lõi của đầu tư thành công, những nhạy bén để đầu tư học đại học… và những duy trì tiếp nối giúp duy trì mục tiêu như: Làm chủ việc đầu tư là làm chủ cảm xúc, khiến tiền của bạn tồn tại lâu hơn, truyền lại tài sản khi bạn ra đi…

Ký hiệu:

Kho đọc: DVL.016190

Kho mượn: MVL.019542; MVL.019543

 

Visits: 21