Hỏi – đáp môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Sách m?i

Trình bày những vấn đề về cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, về Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước của dân, do nhân dân, vì nhân dân; về đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; về văn hoá, đạo đức, con người…

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029293

Kho mượn: MVV.041692; MVV.041693

 

Views: 21