Tìm hiểu Bồ-tát Quán Thế Âm

Sách m?i
Trình bày về ý nghĩa danh hiệu Quán Âm; toàn bộ tư tưởng Bồ-tát; nguyên lý tín ngưỡng Quán Âm; đặc tính của Quán Thế Âm; tên gọi khác của Bồ-tát Quán Thế Âm; dung mạo từ hòa của Quán Thế Âm; mối quan hệ giữa Quán Thế Âm và Phật A-di-đà…

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029278

Kho mượn: MVV.041662; MVV.041663

 

Views: 7