24 bài học sống còn để đầu tư thành công trên thị trường chứng khoán

Sách m?i
24 bài học sống còn để đầu tư thành công trên thị trường chứng khoán: Giới thiệu 24 bài học về đầu tư chứng khoán: Kiến thức cơ bản cho mọi nhà đầu tư, thời điểm tốt nhất để đầu tư, đầu tư dựa trên các quy tắc, không dựa vào cảm xúc, phân tích cơ bản hay phân tích kỹ thuật…

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029320

Kho mượn: MVV.041747; MVV.041748

 

Views: 3