Đừng để mục tiêu như diều không gió

Sách m?i
Đừng để mục tiêu như diều không gió: Tìm hiểu về cách thiết lập các mục tiêu S.M.A.R.T và biến các mục tiêu đó thành thói quen trong cuộc sống hàng ngày qua 10 bước cụ thể như: Mua một cuốn sổ mục tiêu; Thiết lập một danh sách mục tiêu trong đời; Viết ra những mục tiêu của năm; Tập trung vào việc thiết lập các mục tiêu hằng quý; Thiết lập các mục tiêu hằng quý bằng cách thực hiện năm hành động…

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029316

Kho mượn: MVV.041739; MVV.041740

 

Views: 6